the thing you can''t be without...Satelitn technika,

naa spolonos sa zaober montou, i predajom satelitnej techniky a komponentov. Vyberte si jednu z naich ponk a my Vm ju prdeme zrealizova.Kde nie je kbel, prichdza UPC Direct!

Spolonos UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. prichdza s nhradnm rieenm aj pre tch zujemcov, ktor sa z akchkovek prin nemaj monos pripoji na kbel. Pokia bvate v lokalite, do ktorej nie je mon zavies kblov rozvody, alebo Vm v pripojen brnia in technick priny, mte monos vyui slubu UPC Direct.
Prostrednctvom UPC Direct budete mc sledova v digitlnej kvalite vye 100 rznych televznych stanc, priom niektor bud aj v slovenskom alebo eskom jazyku. K tomu si v prpade zujmu mete doobjedna pecilne prmiov programy - HBO alebo Private Gold. Ponuku dopa takmer 50 rozhlasovch stanc.

Programy:
Doobjednajte si jeden z prmiovch programov!

Mesan poplatok za PLUS
Mesan poplatok za HBO & HBO2
Mesan poplatok za Cinemax
Mesan poplatok za XXX Xtreme
Mesan poplatok za HUSTLER TV

Viac informci o akcich, balkoch a programoch na www.upc.sk


SkyLink

Hadte najlepie slovensk filmy, zbavu, sprvy a port vo Vaej televzii? Je tu SkyLink - Vae obben domce programy cez satelit bez mesanho poplatku.
Balek od SkyLink ponka najviac slovenskch televznych programov a rdiovch stanc. Bez mesanch poplatkov zskate Vae obben domce programy v digitlnej kvalite. Podrobn informcie o aktulnej ponuke a zoznamy programov zskate u ns.

o potrebujete pre prjem?

Muste zakpi vhodn digitlny satelitn prijma, ktor bu u m zabudovan dekder systmu CryptoWorks alebo je vybaven prslunm rozhranm pre vloenie takhoto dekdovacieho modulu.
Pre sprstupnenie kdovanch rozhlasovch a televznych programov si muste zakpi dekdovaciu kartu Slovak Link a vyplni priloen formulr s prehlsenm o jej vlunom pouvan len na zem Slovenskej republiky.
Pre prjem je samozrejme nevyhnutn parabolick antna (pre SR doporuujeme 80-90cm), vtane frekvennho konvertora.
Kdovanie alebo takzvan podmienen prstup zabezpeuje prevdzkovate sluby Slovak Link na zklade poiadaviek jednotlivch vysielateov televznych a rozhlasovch programov. Ako u bolo spomenut, kdovanie jednotlivch vysielanch programov svis so zabezpeovanm ochrany autorskch prv a dodriavanm licennch podmienok vysielateov.

Viac informci o akcich a programoch na www.skylink.sk